Våren kommer! Vi firar det med stora kampanjer!

Allmänna Villkor

Allmänna villkor

Innehållsförteckning:

 

Artikel 1 - Definitioner 

Artikel 2 - Entreprenörens identitet

Artikel 3 - Tillämplighet

Artikel 4 - Erbjudandet

Artikel 5 - Genomförande av avtalet

Artikel 6 - Genomförande av avtalet

Artikel 7 - Leverans

Artikel 7A - Förpackning och transport

Artikel 8 - Förfrågningar, klagomål

Artikel 9 - Priser

Artikel 10 - Betalnings- och indrivningspolicy

Artikel 11 - Garanti

Artikel 12 - Upphävande och upplösning

Artikel 13 - Begränsning och ansvar

Artikel 14 - Överföring av risker

Artikel 15 - Force Majeure

Artikel 16 - Immateriella rättigheter

Artikel 17 - Integritet, databehandling och säkerhet

Artikel 18 - Klagomål

Artikel 19 - Tillämplig lag

 

Artikel 1 - Definitioner

I dessa allmänna villkor används följande termer i följande betydelse, om inte annat uttryckligen anges.

Detta är Essios webbplats. 

Konsument: En fysisk person som (inte) agerar inom ramen för sitt yrke eller sin affärsverksamhet. 

Köpare: Den konsument som ingår ett avtal (på distans) med säljaren.

Företag: En fysisk eller juridisk person som agerar i utövandet av ett yrke eller en verksamhet.

Erbjudande Alla skriftliga erbjudanden till köparen om att leverera produkter från Essios.

Produkter: De produkter som Essios erbjuder är vårdprodukter, heminredning och trädgårdsartiklar samt hushålls- och elapparater. 

Avtal: det (fjärr)försäljningsavtal som gäller försäljning och leverans av produkter som köparen köper av Essios. 

Webbplats: Den webbplats som används av Essios är https://www.essios.se.

 

Artikel 2 - Företagarens identitet

Adress: Kaardebolstraat 11E, 3193XC Hoogvliet;

E-postadress: info@essios.se

Handelskammarens nummer: 80901034 

Momsnummer: På begäran

 

Artikel 3 - Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från Essios och alla avtal mellan Essios och en köpare samt för alla produkter som erbjuds av Essios. Dessa villkor gäller också för alla avtal med Essios som kräver att tredje part deltar i genomförandet. 

Innan ett avtal (på distans) ingås får köparen ta del av dessa allmänna villkor. Om detta inte är rimligt möjligt kommer Essios att ange för köparen på vilket sätt köparen kan se de allmänna villkoren, som i vilket fall som helst är publicerade på Essios webbplats(er), så att köparen enkelt kan spara dessa allmänna villkor på en varaktig databärare.

Avvikelser från dessa allmänna villkor är i princip inte möjliga. Tillämpligheten av köparens (andra) allmänna villkor eller (inköps)villkor avvisas uttryckligen. Endast Essios allmänna villkor gäller för alla uppdrag som överenskommits med Essios. I undantagsfall kan avvikelser från de allmänna villkoren göras om detta uttryckligen har överenskommits skriftligen med Essios.

essa allmänna villkor gäller även för tilläggs-, ändrings- och uppföljningsavtal med köparen. 

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor är helt eller delvis ogiltiga eller ogiltigförklaras, förblir de övriga bestämmelserna i dessa allmänna villkor i kraft och den eller de ogiltiga bestämmelserna ersätts av en bestämmelse med samma syfte som den ursprungliga bestämmelsen.

Oklarheter om innehåll, förklaring eller situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor ska bedömas och förklaras i enlighet med dessa allmänna villkor.

 

Artikel 4 - Erbjudandet

 Alla erbjudanden från Essios är utan förpliktelser, om inte annat uttryckligen anges skriftligen. Om erbjudandet är begränsat eller gäller under särskilda villkor anges detta uttryckligen i erbjudandet. Ett erbjudande är endast giltigt om det har registrerats skriftligen.

Essios erbjudanden är utan förpliktelser. Essios är endast bunden av offerten om köparen inom 30 dagar skriftligen bekräftar att han/hon har accepterat den eller om Essios skickar en faktura på grundval av det som köparen har köpt och som har registrerats skriftligen på plats. Essios har dock rätt att vägra att ingå ett avtal med en potentiell köpare om Essios har välgrundade skäl. 

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av den erbjudna produkten. Beskrivningen är detaljerad på ett sådant sätt att köparen kan göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet kan inte binda Essios. Bilderna och de specifika uppgifterna i erbjudandet är endast vägledande och kan inte utgöra grund för skadestånd eller upplösning av avtalet (på distans). Essios kan inte garantera att färgerna på bilden exakt motsvarar de verkliga färgerna.

De leveranstider som anges på Essios webbplats är vägledande och om de överskrids ger de inte köparen rätt till upplösning eller ersättning, om inte annat uttryckligen överenskommits.

En sammansatt prisoffert förpliktar inte Essios att leverera en del av de varor som ingår i erbjudandet eller offerten till en motsvarande del av det offererade priset.

I princip lämnas inga erbjudanden. Om och i den mån det finns ett erbjudande gäller detta inte automatiskt för återkommande beställningar. Erbjudandena gäller endast så länge lagret räcker och enligt principen om "till salu" enligt vad som anges i erbjudandet.

 

Artikel 5 - Genomförande av avtalet 

Avtalet är ingått när köparen har accepterat ett erbjudande från Essios genom att betala för produkten i fråga.

Essios kan lämna ett erbjudande via webbutiken.

Om köparen har accepterat erbjudandet genom att ingå ett avtal med Essios kommer Essios att bekräfta avtalet med köparen skriftligen via e-post 

Om godkännandet avviker (på mindre punkter) från erbjudandet i offerten eller fakturan är Essios inte bundet av detta. Köparen måste betala hela erbjudandet/fakturan, om inte köparen kan bevisa något annat.

Essios är inte bunden av ett erbjudande om köparen rimligen kunde förvänta sig eller borde ha förstått att erbjudandet innehåller ett uppenbart fel eller skrivfel. Köparen kan inte dra några rättigheter av detta misstag eller denna felskrivning.

Avtal eller kontrakt får endast ingås av Essios auktoriserade personal, anställda eller inhyrda personer som är behöriga att företräda och som har en skriftlig fullmakt.

Konsumenterna kan åberopa sin ångerrätt inom 30 dagar. Återkallelse är utesluten om köparen är ett företag.

 

Artikel 5a - Ångerrätt

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet, eventuellt utan att ange skäl, under en period av 14 dagar. Denna ångerfrist börjar dagen efter det att konsumenten eller en tidigare utsedd person som konsumenten och företagaren utsett till företrädare för konsumenten har mottagit produkten.

Under denna period ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Han kommer endast att packa upp produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt ska han återlämna produkten med alla tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och originalförpackning till leverantören, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren har gett.

 Om det finns synliga spår av användning, saknade tillbehör eller saknad förpackning har konsumenten inte längre rätt till hela inköpspriset. I detta fall får konsumenten en partiell ersättning från företagaren. Företagaren undersöker den returnerade produktens skick och fastställer hur stor värdeminskningen är.

När det gäller hygieniska produkter kan ångerrätten inte användas om produkten har använts. Om det rör sig om en så kallad hygienisk produkt anges detta på produktsidan och/eller ett klistermärke, en försegling och/eller en folie placeras på eller runt produkten. Om klistermärket, förseglingen och/eller folien är trasig eller skadad upphör ångerrätten och det är inte längre möjligt att returnera produkten.

När konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han eller hon skyldig att meddela detta till företagaren inom 30 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten ska meddela detta genom ett skriftligt meddelande/mail till info@essios.se. När konsumenten har meddelat att han eller hon vill utnyttja sin ångerrätt måste han eller hon returnera produkten inom 30 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel med hjälp av ett postbevis.

Om kunden vid utgången av ovannämnda period inte har meddelat sin avsikt att utnyttja sin ångerrätt och/eller inte har returnerat produkten till företagaren, är köpet ett faktum.

 

Artikel 5b - Kostnader vid återkallelse  

Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska konsumenten stå för kostnaderna för att returnera produkterna.

Om konsumenten har betalat ett belopp ska operatören så snart som möjligt, men senast 30 dagar efter det att konsumenten har återkallat sitt avtal, återbetala detta belopp. Detta gäller under förutsättning att produkten redan har mottagits av näringsidkaren eller att ett slutgiltigt bevis för fullständig återlämning kan lämnas in.

 

Artikel 6 - Genomförande av kontraktet

Essios kommer att utföra kontraktet efter bästa kunskap och förmåga och i enlighet med kraven på god hantverksskicklighet. 

Om och i den mån som ett korrekt genomförande av avtalet kräver det, har Essios rätt att låta tredje part utföra vissa aktiviteter efter eget gottfinnande.

Köparen ska se till att all information som Essios anger som nödvändig eller som köparen rimligen bör förstå är nödvändig för att fullgöra avtalet lämnas till Essios i god tid. Om de uppgifter som är nödvändiga för avtalets genomförande inte lämnas till Essios i tid har Essios rätt att avbryta avtalets genomförande och/eller debitera köparen för de extra kostnader som uppstår till följd av förseningen enligt de vanliga taxorna.

Essios ansvarar inte för skador av något slag som uppstått på grund av att Essios har använt felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter som tillhandahållits av köparen, såvida Essios inte var medveten om dessa felaktigheter eller ofullständigheter.

Köparen ersätter Essios för eventuella krav från tredje part som lider skada i samband med avtalets genomförande och som kan tillskrivas köparen.

 

Artikel 7 - Leverans

Leverans sker i princip från leverantörens lager. Leverantören finns utanför Europa och huvudsakligen i Kina. 

Leveransen av produkterna är kostnadsfri.

Om inledandet, framskridandet eller leveransen av tjänsterna fördröjs till exempel på grund av att köparen inte har lämnat all begärd information eller inte har lämnat all begärd information i tid, inte är tillräckligt samarbetsvillig, betalningen eller förskottsbetalningen inte har mottagits (i tid) av Essios eller på grund av andra omständigheter utanför Essios kontroll, har Essios rätt till en rimlig förlängning av leveransperioden. Alla överenskomna leveransfrister är aldrig strikta tidsfrister. Köparen bör skriftligen underrätta Essios om att han eller hon är i dröjsmål och ge Essios en rimlig tidsfrist för att fortfarande kunna leverera. Köparen har inte rätt till någon ersättning på grund av förseningen.

Köparen är skyldig att ta emot varorna vid den tidpunkt då de ställs till hans förfogande i enlighet med avtalet, även om de erbjuds honom tidigare eller senare än avtalat. 

Om köparen vägrar att ta emot leveransen eller är försumlig i tillhandahållandet av information eller instruktioner som är nödvändiga för leveransen, har Essios rätt att lagra varorna på köparens bekostnad och risk.

Om Essios behöver information från Köparen som en del av genomförandet av avtalet, ska leveranstiden börja löpa efter att Köparen har gjort denna information tillgänglig för Essios

Om Essios har angett en leveranstid är den endast vägledande. För leveranser utanför Nederländerna gäller längre leveranstider än vad som anges på webbplatsen. Denna tidsfrist beror på leverantörens leveranstid. 

Essios har rätt att leverera varorna i delar, om inte detta har avvikits i ett avtal eller om delleveransen inte har något självständigt värde. Essios har rätt att fakturera de levererade varorna separat. 

Köparen ansvarar själv för import och betalning av moms och eventuella importtullar för de produkter som köparen köper.

 

Artikel 7A - Förpackning och transport 

Essios förbinder sig gentemot kunden att packa (eller låta packa) de varor som ska levereras av leverantören på ett korrekt sätt och att säkra dem på ett sådant sätt att de vid normal användning kommer att nå sin destination i gott skick.

Om inte annat skriftligen överenskommits ska alla leveranser vara exklusive omsättningsskatt (moms), förpackning och förpackningsmaterial.

Godkännande av varor utan några anmärkningar på fraktsedeln/fakturan ska anses vara ett bevis på att förpackningen var i gott skick vid leveranstillfället.

Köparen anses inneha alla nödvändiga import- och/eller betalningstillstånd. Avsaknaden eller återkallandet av dessa tillstånd befriar inte köparen från skyldigheten att ta emot varorna på det överenskomna sättet. Om Essios säljer varorna utan förtullning kan köparen inte härleda en rätt att häva beställningen från detta. Om köparen måste betala importtullar är dessa kostnader helt och hållet på köparens bekostnad och risk. Rätten att annullera beställningen kan inte heller härledas till en ändring av eventuella kvalitetsbestämmelser och/eller invändningar från tredje part mot varorna på grund av patent, varumärken och andra rättigheter. 

Krigsrisken ska alltid bäras av köparen.

 

Artikel 8 - Granskning, klagomål

Köparen är skyldig att inspektera eller låta inspektera de levererade varorna vid leveranstillfället, men i alla händelser inom fjorton dagar efter mottagandet av de levererade varorna, och att endast packa upp eller använda de levererade varorna i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla varorna. Köparen måste då undersöka om de levererade varornas kvalitet och kvantitet motsvarar avtalet och om produkterna uppfyller de krav som gäller för dem i normala (kommersiella) affärer.

Köparen är skyldig att undersöka hur produkten ska användas och vid personlig användning testa produkten i enlighet med bruksanvisningen. Essios tar inget ansvar för köparens felaktiga användning av produkten eller för felaktiga råd som köparen ger till köparens kunder.

Synliga fel eller brister måste anmälas skriftligen till Essios efter leverans på info@essios.se. Köparen har 30 dagar på sig att göra detta efter leveransen. Icke synliga fel eller brister ska anmälas inom en månad efter det att de upptäckts, dock senast inom sex månader efter leveransen. Om produkten skadas på grund av köparens vårdslösa hantering är köparen ansvarig för produktens eventuella värdeminskning.

Om köparen vill returnera defekta varor får detta endast ske efter skriftligt förhandsgodkännande från Essios och på det sätt som Essios anger. Återlämnande av varor är uteslutande Essios beslut.

Om köparen utnyttjar sin ångerrätt ska han, om det enligt Essios är nödvändigt, återlämna produkten och alla tillbehör, i den mån det är rimligt möjligt, i ursprungligt skick och i originalförpackning till Essios i enlighet med Essios anvisningar för återlämning.

Återbetalning sker endast om det har avtalats skriftligen med Essios.

Återbetalningar till köparen kommer att behandlas så snart som möjligt, men senast 30 dagar efter mottagandet av returbegäran. Återbetalningen sker till det tidigare angivna kontonumret.

Om köparen utnyttjar sin rätt till reklamation har han inte rätt att skjuta upp sin betalningsskyldighet eller kvitta utestående fakturor. 

I avsaknad av en fullständig leverans och/eller om en eller flera produkter saknas, och detta beror på Essios, kommer Essios, efter en begäran om detta från köparen, att skicka den eller de saknade produkterna via leverantören eller annullera den återstående beställningen (med återbetalning av överskjutande betalning). Mottagandet av produkterna är ledande i detta sammanhang. Eventuell skada som köparen lidit till följd av att leveransen avvikit från leveransens omfattning kan inte ersättas av Essios

Reklamation är inte möjlig om köparen själv har beställt fel produkter eller haft felaktiga förväntningar på produkten i fråga.

 

Artikel 9 - Priser

Under erbjudandets giltighetstid höjs inte priserna på de erbjudna produkterna, utom vid ändringar av momssatserna.

De priser som anges i erbjudandet är exklusive moms och andra statliga avgifter samt frakt och eventuella transport- och förpackningskostnader, om inte annat uttryckligen anges. För konsumenter anges priset exklusive moms.

De priser som anges i erbjudandet är baserade på de kostnadsfaktorer som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående, t.ex. import- och exporttullar, frakt- och lossningskostnader, försäkringar samt eventuella avgifter och skatter. Eventuella skillnader, vare sig de är gynnsamma eller ogynnsamma, vid ankomst, avresa eller leverans ska vara till förmån för eller på bekostnad av köparen.

När det gäller produkter vars priser fluktuerar på finansmarknaden och som Essios inte har något inflytande över kan Essios erbjuda dessa produkter med varierande priser. I erbjudandet nämns att priserna är riktpriser och kan variera.

Tre månader efter det att avtalet har ingåtts kan Essios tillämpa prishöjningar efter eget gottfinnande. Om prishöjningar sker inom dessa tre månader kan detta endast vara ett resultat av en lagstadgad bestämmelsen 

 

Artikel 10 - Betalnings- och indrivningspolicy

Betalning måste ske i förväg genom banköverföring. Invändningar mot fakturans belopp måste anmälas inom sju dagar från fakturadatumet, men de upphäver inte betalningsskyldigheten.

Köparen kan inte dra några rättigheter eller förväntningar från en förhandsbedömning, om inte parterna uttryckligen har kommit överens om något annat.

Köparen måste betala dessa kostnader på en gång genom det betalningsmedel som anges i webbutiken. Med undantag för särskilda omständigheter kan köparen endast efter uttryckligt och skriftligt tillstånd från Essios komma överens om en ytterligare tidsfrist under vilken det förfallna beloppet måste betalas.

Essios har rätt att låta köparens betalningar i första hand gå till att minska kostnaderna, sedan till att minska räntan och slutligen till att minska kapitalbeloppet och den löpande räntan. Essios kan, utan att vara i dröjsmål, vägra ett erbjudande om betalning om köparen anger en annan fördelningsordning. Essios kan vägra full betalning av kapitalbeloppet om inte betalning av den fallna och löpande räntan och kostnaderna sker.

Om köparen inte uppfyller sin betalningsskyldighet, och inte inom den fastställda betalningstiden på 30 dagar, får köparen först en skriftlig påminnelse innan han/hon hamnar i dröjsmål, varefter han/hon får en påminnelse där han/hon informeras om konsekvenserna av dröjsmålet.

Från och med det datum då köparen är i dröjsmål kommer Essios, utan ytterligare underrättelse om dröjsmål, att kräva lagstadgad ränta från och med den första dagen av dröjsmålet till dess att full betalning har skett och ersättning för utomrättsliga kostnader i enlighet med artikel 6:96 i den nederländska civillagen, som ska beräknas enligt den graderade skalan i dekretet om ersättning för utomrättsliga inkassokostnader av den 1 juli 2012.

Om Essios har haft fler eller högre kostnader som är rimligt nödvändiga är dessa kostnader berättigade till ersättning. Köparen ska också stå för de rättsliga och exekutiva kostnadernan

 

Artikel 11 - Garanti 

Essios garanterar inte att produkterna uppfyller de specifikationer, den användbarhet och/eller tillförlitlighet som anges i erbjudandet och de rättsliga regler/föreskrifter som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående. Essios garanterar inte att de levererade produkterna inte är defekta, men Essios strävar efter och kommer att göra allt för att leverera de levererade produkterna i enlighet med avtalet. Den faktiska hållbarhetstiden för hållbara produkter kan inte garanteras.

Den garanti som nämns ovan gäller för den omfattning och den period som motsvarar tillverkarens garanti. Essios är aldrig ansvarig för produkternas lämplighet för varje enskild tillämpning av köparen och för (råd om) användningen eller tillämpningen av produkterna.

Alla produkter som Essios erbjuder är försedda med CE-märkning samt tillverkarens namn och adress.

Om de varor som ska levereras inte uppfyller dessa garantier kommer Essios att efter eget gottfinnande ersätta eller reparera varan inom en rimlig tid efter mottagandet av varan eller, om det inte är rimligt möjligt att returnera varan, efter skriftlig anmälan av felet från kunden. Vid byte åtar sig köparen att återlämna den utbytta varan till Essios och att lämna in egendomen till Essios om Essios kräver detta för återbetalning.

Den garanti som nämns för detta ändamål gäller inte när felet orsakas av olämplig eller felaktig användning eller när köparen eller tredje part utan skriftligt tillstånd från Essios  har gjort ändringar eller försökt göra ändringar i varan eller använt den för ändamål för vilka varan inte är avsedd eller under onormala omständigheter.

Om den garanti som Essios lämnar avser en vara som tillverkats av en tredje part, är garantin begränsad till den garanti som lämnats av tillverkaren av varan. 

Essios påpekar att vissa produkter, inklusive produkter för personlig vård, har ett begränsat utgångsdatum som alltid anges på produkten. Köparen måste ta hänsyn till denna hållbarhetstid inom vilken produktens kvalitet och säkerhet kan garanteras i enlighet med tillverkarens garanti.

Vid frågor om tillämpningen av vårdprodukterna och effekten av vissa ingredienser och deras lämplighet för köparen kan köparen vända sig till Beha Specialists med frågor i allmän mening eller be sin egen (allmän)läkare om specifika råd.

 

Artikel 12 - Upphävande och upplösning 

Essios har rätt att avbryta fullgörandet av sina skyldigheter eller att upplösa avtalet om (betalnings-)skyldigheterna enligt avtalet inte uppfylls eller inte uppfylls helt av användaren.

Essios är dessutom behörig att utan domstolsbeslut upplösa det eller de befintliga avtalen med köparen, i den mån dessa ännu inte har verkställts, om köparen inte i tid eller på ett felaktigt sätt fullgör de skyldigheter som följer av ett avtal som ingåtts med Essios.

Dessutom har Essios rätt att (låta) häva avtalet utan föregående meddelande om försummelse om omständigheterna är av sådan art att fullgörandet av avtalet är omöjligt eller inte längre kan krävas enligt normerna för rimlighet och rättvisa, eller om andra omständigheter är av sådan art att ett oförändrat upprätthållande av avtalet inte längre rimligen kan förväntas.

Om avtalet hävs ska Essios fordringar på köparen omedelbart förfalla till betalning. Om Essios avbryter fullgörandet av skyldigheterna behåller företaget sina fordringar enligt lagen och avtalet.

Essios förbehåller sig alltid rätten att kräva ersättning.

 

Artikel 13 - Begränsning av ansvar

Om Essios vid fullgörandet av avtalet har ett ansvar gentemot kunden eller tredje part är detta ansvar begränsat till de kostnader som Essios  fakturerat i samband med avtalet. Ansvaret är i alla fall begränsat till det högsta skadeståndsbelopp som försäkringsbolaget betalar ut per situation. 

Dessutom är Essios ansvar begränsat till kostnadsfri reparation av en defekt produkt eller utbyte av denna produkt - eller en del av den - enligt Essios gottfinnande. 

Essios är inte ansvarig för följdskador, indirekta skador, handelsförluster, utebliven vinst och/eller förlust, uteblivna besparingar, skador på grund av avbrott i verksamheten och skador som beror på användning av produkter som tillhandahålls av Essios . För konsumenter sträcker sig begränsningen till vad som är tillåtet enligt artikel 7:24.2 i den nederländska civillagen. 

Essios är inte ansvarig för skador till följd av åtgärder eller underlåtenhet på grund av (ofullständig och/eller felaktig) information på webbplatsen/webbplatserna eller från länkade webbplatser.

Essios ansvarar inte för eventuella fel och/eller oegentligheter i webbplatsens funktionalitet och kan inte hållas ansvarig för eventuella fel eller otillgänglighet på webbplatsen av någon anledning.

Essios garanterar inte att innehållet i e-postmeddelanden som skickas av/på uppdrag av Essios överförs korrekt och fullständigt eller att de tas emot i tid.

Alla krav från köparen på grund av försummelse från Essios sida förfaller om de inte skriftligen anmäls till Essios och motiveras inom ett år efter det att köparen fick kännedom om eller rimligen kunde ha fått kännedom om de fakta som ligger till grund för hans krav.

Essios avvisar uttryckligen allt ansvar och alla krav från köpare och tredje part som har lidit (fysisk) skada på grund av användningen av produkterna. Produkterna får endast användas i enlighet med instruktionerna och aldrig överskrida den dagliga dosen. Vid användning av läkemedel måste köparen alltid rådgöra med sin läkare. 

Alla råd om användningen av produkterna som ges av Essios är endast av allmän och icke-bindande karaktär. Varje köpare måste på eget ansvar bedöma om produkten är lämplig för honom eller henne. I tveksamma fall bör köparens (allmän)läkare kontaktas för en bedömning av användningen i det specifika fallet.

De yttre skötselprodukterna och den elektriska utrustningen måste hållas utom räckhåll för små barn. Dessutom ska produkterna förvaras i enlighet med de bruksanvisningar som fastställts för varje produkt. Beha Specialists rekommenderar att du rådfrågar en expert innan du använder personvårdsprodukterna vid graviditet, amning, medicinering och om du är tveksam till om du är känslig för någon av ingredienserna.

 

Artikel 14 - Risköverförin

Risken för förlust eller skada av de produkter som är föremål för avtalet övergår till köparen i det ögonblick då produkterna lämnar Essios lager. Även om föremålen överförs till köparen och/eller tredje part övergår risken till köparen.

 

Artikel 15 - Force Majeure

Essios är inte ansvarig om den på grund av force majeure inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet, och den kan inte heller vara skyldig att fullgöra någon skyldighet om den hindras från att göra det på grund av en omständighet som inte beror på dess fel och som inte beror på dess ansvar enligt lag, en rättsakt eller allmänt vedertagen praxis.

Force majeure omfattar i alla fall, men är inte begränsat till, vad lagen och rättspraxis förstår i detta avseende, (i) force majeure hos Essios leverantörer, (ii) felaktigt fullgörande av leverantörernas skyldigheter, (iii) defekter hos föremål, utrustning, programvara eller material från tredje part, (iv) statliga åtgärder, (v) strömavbrott, (vi) fel på Internet, datanätverk och telekommunikationsanläggningar (t.ex. genom att cyberbrottslighet och hackning), (vii) naturkatastrofer, (viii) krig och terroristattacker, (ix) allmänna transportproblem, (x) strejker i Essios verksamhet och (xi) andra situationer som enligt Essios bedömning ligger utanför dess kontroll och som tillfälligt eller permanent hindrar Essios från att fullgöra sina skyldigheter. 

Essios har rätt att åberopa force majeure om den omständighet som förhindrar (fortsatt) fullgörande inträffar efter det att Essios borde ha fullgjort sitt åtagande.

Parterna kan avbryta sina skyldigheter enligt avtalet under force majeure-perioden. Om denna period varar längre än två månader har vardera parten rätt att säga upp avtalet utan skyldighet att ersätta den andra parten för skadestånd.

I den mån Essios vid tidpunkten för force majeure redan delvis har uppfyllt sina skyldigheter enligt avtalet eller kommer att kunna uppfylla dem, och den del som uppfyllts eller ska uppfyllas har ett självständigt värde, har Essios rätt att separat fakturera den del som redan har uppfyllts eller ska uppfyllas. Köparen är skyldig att betala denna faktura som om den vore ett separat avtal.

 

Artikel 16 - Immateriella rättigheter 

Alla immateriella rättigheter och upphovsrätter som tillhör Essios tillhör uteslutande Essios och kommer inte att överföras till köparen och/eller användaren.

Det är förbjudet för köparen att avslöja och/eller mångfaldiga, ändra eller göra handlingar som Essios immateriella rättigheter och upphovsrätt vilar på, utan uttryckligt och skriftligt tillstånd från Essios . Om köparen vill göra ändringar i varor som levererats av Essios måste Essios uttryckligen godkänna de avsedda ändringarna. 

Köparen får inte använda de produkter på vilka Essios har immateriella rättigheter på annat sätt än vad som överenskommits i avtalet.

Om Köparen observerar ett brott mot Essios immateriella rättigheter, eller om Köparen på annat sätt misstänker ett (möjligt) brott mot immateriella rättigheter och upphovsrätt, ska Köparen informera Essios om detta så snart som möjligt.

 

Artikel 17 - Integritet, databehandling och säkerhet

Essios kommer att behandla köparens och webbplatsens användares (personliga) uppgifter med vederbörlig omsorg och kommer endast att använda dem i enlighet med sekretesspolicyn. På begäran kommer Essios att informera den berörda personen. Frågor om behandlingen av personuppgifter och ytterligare information kan skickas via e-post till info@essios.se.

Om Essios enligt avtalet måste tillhandahålla informationssäkerhet ska denna säkerhet uppfylla de överenskomna specifikationerna och en säkerhetsnivå som med tanke på teknikens standard, uppgifternas känslighet och de kostnader som är involverade inte är orimlig.

 

 

Artikel 18 - Klagomål

Om Köparen inte är nöjd med Essios tjänster eller produkter eller på annat sätt har klagomål på köpeavtalet, är Köparen skyldig att anmäla dessa klagomål så snart som möjligt, dock senast inom två veckor efter den orsak som ledde till klagomålet. Klagomål kan anmälas via info@essios.se med ämnet "complaint". 

För att Essios ska kunna behandla klagomålet måste köparen motivera och/eller förklara det tillräckligt väl.

Essios kommer att svara på klagomålet så snart som möjligt, dock senast inom 5 arbetsdagar efter mottagandet av klagomålet.

Parterna kommer att försöka hitta en lösning tillsammans.

 

Artikel 19 - Tillämplig lag

På alla avtal mellan Essios och köparen är nederländsk lag tillämplig. Tillämpligheten av (CISG) Wiens försäljningskonvention är uttryckligen utesluten.

Vid förklaring av innehållet och syftet med dessa allmänna villkor har den nederländska texten alltid företräde. Essios har rätt att ensidigt ändra dessa allmänna villkor.

Alla tvister som uppstår eller följer av avtalet mellan Essios och köparen ska avgöras av behörig domstol i Eindhoven, såvida inte tvingande bestämmelser leder till att en annan domstol är behörig.

Gratis frakt 7 dagar i veckan
14 dagars ångerrätt
Säker betalning